Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU HORNÍ HEŘMANICE

 

Článek I

 

Základní ustanovení

Název sdružení:          Sportovní klub Horní Heřmanice

Sídlo sdružení:            Horní Heřmanice 50, 675 05  RUDÍKOV

 

Sportovní klub Horni Heřmanice (dále jen klub) je dobrovolné občanské sdružení. Klub je založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Klub vzniká po schválení stanov ustavující valnou hromadou, registrací u Ministerstva vnitra ČR.

Klub je právnickou osobou, v právních vztazích jedná svým jménem a na svou odpovědnost.

 

 

Článek II

 

Cíle činnosti klubu

Cílem klubu je péče o sportovní, společenské a jiné vyžití svých členů. K naplnění těchto cílů klub spolupracuje s jinými občanskými sdruženími, fyzickými a právnickými osobami, státními a samosprávnými orgány. Klub pořádá sportovní akce, turnaje, účastní se sportovních akcí pořádaných jinými kluby, pořádá a účastní se kulturních akcí.

 

 

Článek III

 

Členství v klubu

Členem klubu se může stát každý občan starší 18 let. Osoba mladší 18 let a starši 15 let se může stát členem jen se souhlasem rodičů.

Členství vzniká dnem podání přihlášky.

Členství zaniká dobrovolným vystoupením člena z klubu, vyloučením člena z klubu, úmrtím člena nebo zánikem klubu. O vyloučení člena z klubu rozhoduje valná hromada. K vyloučení člena je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů klubu.

 

Článek IV

 

Práva a povinnosti člena klubu

Člen má právo:

-          Aktivně se podílet na činnosti klubu

-          Volit do výboru klubu

-          Od 18 let být volen do výboru klubu

-          Být včas informován o konání valné hromady

-          Účastnit se jednání a rozhod

-          Požádat o svolání mimořádné valné hromady

-          Být informován o činnosti klubu

-          Kdykoliv z klubu dobrovolně vystoupit

Člen má povinnost:

-          Dodržovat stanovy klubu zásady hry fair-play

-          Aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

-          Účastnit se valných hromad

-          Svědomitě vykonávat funkce ve výboru, je-li do něj zvolen

-          Platit členské příspěvky ve výši a k termínu určenému valnou hromadou

-          Dodržovat vnitřní ustanovení klubu

 

Článek V

 

Orgány klubu

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu.

Valnou hromadu klubu tvoří všichni členové klubu.

Valnou hromadu svolává výbor klubu dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Hlasovací právo členů je rovné. K rozhodnutí o změně stanov klubu, vyloučení člena z klubu, o volbě členů výboru, o zániku a o rozpočtu klubu je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů, v ostatních věcech nadpoloviční většiny přítomných členů.

Valná hromada zejména:

-          Schvaluje změny

-          Schvaluje vnitřní ustanovení klubu

-          Schvaluje úkoly klubu pro příslušné období, rozpočet klubu a roční uzávěrku hospodaření

-          Rozhoduje o vyloučení člena

-          Volí a odvolává výbor

-          Rozhoduje o výši členských příspěvků a termínech jejich splatnosti

-          Rozhoduje o zániku klubu

-           

Výbor

Výbor je výkonným orgánem klubu. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.

Výbor je pětičlenný. Skládá se z předsedy, místopředsedy, hospodáře a dvou členů.

Výbor je volen na roční volební období valnou hromadou na návrh členů nadpoloviční většinou všech členů klubu. Předseda, místopředseda a hospodář jsou voleni přímo valnou hromadou.

Výbor svolává předseda dle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni nejméně 3 jeho členové.

Předseda a místopředseda zastupují klub navenek, jednají jeho jménem.  Předseda i místopředseda mohou jednat jménem klubu samostatně.

Výbor zejména:

-          Odpovídá za činnost klubu v době, kdy nezasedá valná hromada

-          Svolává valnou hromadu

-          Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

-          Navrhuje v součinnosti s hospodářem rozpočet a předkládá jej valné hromadě ke schválení

-          Podává valné hromadě návrh na zánik klubu

-          Podává valné hromadě návrh na vnitřní ustanovení klubu a jejich změny

 

Článek VI

 

Zásady hospodaření

Klub hospodaří s majetkem, který je určen výhradně k plnění účelu a cíle klubu a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli směřuji.

Za hospodaření klubu odpovídá hospodář, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.

Zdroji majetku klubu jsou zejména dary a příspěvky fyzických a právnických osob, příspěvky státu a obce, výnosy z akcí pořádaných klubem, členské příspěvky.

 

Článek VII

 

Zánik klubu

O zániku klubu rozhoduje na návrh výboru valná hromada. Současně rozhoduje o likvidaci majetku a vypořádání závazku.

 

 

Článek VIII

 

Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají platnosti dnem schválení ustavující valnou hromadou. Změny stanov jsou možné jen rozhodnutím valné hromady s následujícím vzetím na vědomí Ministerstva vnitra.

Stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou v Horních Heřmanicích dne 26.5.2008